Archive

Luo Shihai, Gao Mei, Chen Jun, Xing Xianran, Li Zhong, Zhou Xingtai, Wen Wen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i3.101
Page 141-146

OPEN ACCESS

Borong Wu, Ying Zhang, Ning Li, Chunwei Yang, Zhaojun Yang, Cunzhong Zhang, Feng Wu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i3.102
Page 147-152

OPEN ACCESS

Mi Lu, Yanyan Tian, Bing Huang, Xiaodong Zheng
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i3.103
Page 153-157

OPEN ACCESS

P. S. Pa, S. H. Lin
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i3.105
Page 167-171

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Le Shao, Shaorong Wang, Jiqin Qian, Yanjie Xue, Renzhu Liu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i3.107
Page 179-182

OPEN ACCESS

Th. S. Dhahi, U. Hashim, N. M. Ahmed, H. Nazma
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i3.109
Page 191-196

OPEN ACCESS

Shu Liu, Mei-qiang Fan, Da Chen, Chun-Ju Lv
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i3.110
Page 197-202

OPEN ACCESS