Archive

Yu-Rim Bak, Youngmin Chung, Jeong-Hun Ju, Moon-Jin Hwang, Youngil Lee, Kwang-Sun Ryu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.90
Page 203-207

OPEN ACCESS

Yan Wang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.91
Page 209-212

OPEN ACCESS

Jiwei Zheng, Shichao Zhang, Wenbo Liu, Yalan Xing, Zhijia Du
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.92
Page 213-216

OPEN ACCESS

K. Pattabiraman, K. Ramya
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.93
Page 217-222

OPEN ACCESS

A. Cruz-Torres, F. de L. Castillo-Alvarado, J. Ortiz-Lopez, J. S. Arellano
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.94
Page 223-228

OPEN ACCESS

Sachiko Matsushita, Chie Nishiyama, George Kato, Akira Nakajima, Toshihiro Isobe, Takuya Hashimoto
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.95
Page 229-236

OPEN ACCESS

Hung-Bin Lee, Chen-Hsiung Hsu, Dong-Sing Wuu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.96
Page 237-245

OPEN ACCESS

Xiao-Jun Hu, Qi-Zhong Jiang, Xiao-Zhen Liao, Wen-Feng Shangguan, Zi-Feng Ma
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.97
Page 247-250

OPEN ACCESS

Abdullah M. Asiri, Salman A. Khan, Ibrahim S. El-Hallag, Ibrahim S. jnmes@polymtl.ca
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.98
Page 251-258

OPEN ACCESS

Mei-Qiang Fan, Shu Liu, Wen-Qiang Sun, Da Chen, Chun-Ju Lv, Kang-ying Shu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.99
Page 259-264

OPEN ACCESS

Yu Jun Yang, Xiangle Yin, Zhixin Yu, Yapin Du, Weikun Li
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i4.100
Page 265-269

OPEN ACCESS