Archive

N.F. Zain, N.A. Dzulkurnain, A. Ahmad, F. Salleh, N.S. Mohamed
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i2.a01
Page 65-69

OPEN ACCESS

Changlong Wang, Zhenzhen Ren, Yongchao Zheng, Pengfei Ye, Kaifan Zhang, Xiaowei Cui
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i2.a02
Page 70-78

OPEN ACCESS

Xiaoping Zhang, Lingxiao Chen, Yifan Zheng, Haodong Tang, Zongjian Liu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i2.a03
Page 79-84

OPEN ACCESS

Zhaojia Wang, Jun Li, Pengfei Ye, Changlong Wang, Xiaowei Cui
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i2.a04
Page 85-90

OPEN ACCESS

Fathy M. Salama, Khalid A.M. Attia, Manal A. El-Shal, Ragab A. M. Said, Ahmed El-Olemy, Ahmed M. Abdel-Raoof
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i2.a05
Page 91-97

OPEN ACCESS

Yan Lv, Peng Zhang, Qiankun Hou, Xiaochen Li, Xueyu Zhang, Jialiang Sun, Xu Zhang, Xueheng Tao
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i2.a07
Page 102-106

OPEN ACCESS

Svetlana Kashina, Marco Balleza, Araceli Jacobo-Azuara, R. Galindo
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i2.a08
Page 107-111

OPEN ACCESS

Xiaoping Tian, Yongchao Zheng, Changlong Wang, Xiaowei Cui
https://doi.org/10.14447/jnmes.v22i2.a09
Page 112-118

OPEN ACCESS