Archive

M. A. Dominguez-Crespo, E. Ramirez-Meneses, A. M. Torres-Huerta, H. Dorantes-Rosales
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i1.123
Page 1-10

OPEN ACCESS

Takashi Nishimura, Tsutomu Morikawa, Masayuki Yokoi, Hiroshi Inoue
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i1.124
Page 11-17

OPEN ACCESS

Fei Deng, Xierong Zeng, Jizhao Zou, Jianfeng Huang, Xinbo Xiong, Xiaohua Li, Hongchao Sheng
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i1.126
Page 27-30

OPEN ACCESS

Qingyu Kong, Bingkun Guo, Francois Baudelet, Ying Zhu, Ya Mao, Zhaoxiang Wang, Meixiang Wan, Liquan Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i1.127
Page 31-37

OPEN ACCESS

Vahid Amani, Hamid Reza Lotfi Zadeh Zhad, Amin Ebadi, Omid Sadeghi, Ezzatollah Najafi, Najmeh Tavassoli
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i1.128
Page 39-42

OPEN ACCESS

J. Varela, V. Rodriuez-Lugo, E. Rubio, V. M. Castano
https://doi.org/10.14447/jnmes.v14i1.131
Page 59-66

OPEN ACCESS