Archive

Hsiang Chen, Wei Ming Su, Yu-Tzu Chen, Chien-Cheng Lu, Cheng-Yuan Weng
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i2.296
Page 49-51

OPEN ACCESS

M.Y.A. Rahman, L. Roza, S.A.M. Samsuri, A.A. Umar, M.M. Salleh
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i2.298
Page 59-64

OPEN ACCESS

Tzu-Yi Yu, Chen Hao Hung, Yu Shan Lee, Chia Feng Lin, Wei Min Su, Chien-Cheng Lu, Cheng-Yuan Weng, Yewchung Sermon Wu, Pei Yu Wu, Hsiang Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i2.305
Page 71-75

OPEN ACCESS

Shirley T. Palisoc, Kevin Anthony Y. Kaw, Michelle T. Natividad, Julita C. Robles
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i2.301
Page 77-82

OPEN ACCESS

Zhaohui Han, Xiaohua Yu, Peixian Zhu, Shenggang Zhou, Yi Yang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i2.303
Page 83-87

OPEN ACCESS