Archive

Benhorma Mohammed Elhadi, Hadjadj Abdechafik, Gaoui Bachir, Benhorma Hadj Aissa
https://doi.org/10.18280/acsm.430301
Page 135-140

OPEN ACCESS

Enrico Catizzone, Giuseppe Bonura, Massimo Migliori, Giacobbe Braccio, Francesco Frusteri, Girolamo Giordano
https://doi.org/10.18280/acsm.430302
Page 141-149

OPEN ACCESS

Minli Zheng, Siyuan Gao, Jinguo Chen, Wei Zhang, Jiannan Li, Baoliang Chen
https://doi.org/10.18280/acsm.430303
Page 151-158

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Yinghua Ma, Shaolan Ding, Dongsheng Xin, Fei Ma, Runting Xia
https://doi.org/10.18280/acsm.430305
Page 165-172

OPEN ACCESS

Shubhashree Mohapatra, Hrushikesh Sarangi, Upendra Kumar Mohanty, Priyanka Rath
https://doi.org/10.18280/acsm.430306
Page 173-181

OPEN ACCESS

Richeng Zhong, Zhenbin Peng, Haidong Jiang
https://doi.org/10.18280/acsm.430307
Page 183-188

OPEN ACCESS

Ramamohana Reddy Bellum, Karthikeyan Muniraj, Sri Rama Chand Madduru
https://doi.org/10.18280/acsm.430308
Page 189-197

OPEN ACCESS