Archive

Afshin Shiriny, Morteza Bayareh
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.323-334
Page 323-334

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Jintuan Zhang, Desuo Cai, Tongkuai Wang, Qin Hu, Kengming Li
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.347-362
Page 347-362

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Chunshui Huang, Zhanfeng Zhang, Danying Dao
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.387-403
Page 387-403

OPEN ACCESS

Cristina Italiano, Lidia Pino, Massimo Laganà, Antonio Vita
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.405-418
Page 405-418

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Buonsanti Michele, Ceravolo Fortunato, Suraci Simone Vincenzo
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.429-440
Page 429-440

OPEN ACCESS

Mauro Prestipino, Vitaliano Chiodo, Susanna Maisano, Sebastian Brusca, Francesco Urbani, Antonio Galvagno
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.441-452
Page 441-452

OPEN ACCESS

Wei Wang, Pengfei Ye, Xiaoli Zhou, Changlong Wang, Zekun Huo, Kaifan Zhang, Xiuqing Meng
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.453-466
Page 453-466

OPEN ACCESS