Archive

Hemant Agrawal, A.K. Mishra
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.157-171
Page 157-171

OPEN ACCESS

Ameur Nawal, Bachir Redouane, Bedrane Sumeya, Choukchou-Braham Abderrahim
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.173-188
Page 173-188

OPEN ACCESS

Xiaoduo Ou, Xin Pan, Kaiwen Hou, Xiantai Yin
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.189-208
Page 189-208

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

M. J. Uddin, M. A. Halim, M. Mohiuddin, Shalauddin
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.239-260
Page 239-260

OPEN ACCESS

Horimek Abderrahmane, Noureddine Brahim, Benkhchiba Abdelfatah, Ait-Messaoudene Nouereddine
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.261-281
Page 261-281

OPEN ACCESS

Chenyang Liu, Xiaopei Zhang, Lizhi Du, Yong Wang, Bingbing Chen, Jie Wang
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.283-298
Page 283-298

OPEN ACCESS

Meiqiu Li, Ziyu Yang, Jiawen Li, Sizhu Zhou
https://doi.org/10.3166/ACSM.41.299-311
Page 299-311

OPEN ACCESS