Archive

Mario A. Cucumo, Vittorio Ferraro, Dimitrios Kaliakatsos, Francesco Nicoletti
https://doi.org/10.18280/ejee.210501
Page 393-400

OPEN ACCESS

Evgeny Leonidovich Pankratov
https://doi.org/10.18280/ejee.210502
Page 401-414

OPEN ACCESS

Liang Wang, Shugang Wang, Dongliang Wu, Haihua Liu, Jie Wang
https://doi.org/10.18280/ejee.210503
Page 415-420

OPEN ACCESS

Oussama Moussa, Rachid Abdessemed, Said Benaggoune, Hani Benguesmia
https://doi.org/10.18280/ejee.210504
Page 421-430

OPEN ACCESS

Hachelfi Walid, Rahem Djamel, Meddour Sami, Djouambi Abd Elbaki
https://doi.org/10.18280/ejee.210505
Page 431-438

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Ibrahim Yaichi, Abdelhafid Semmah, Patrice Wira
https://doi.org/10.18280/ejee.210508
Page 457-464

OPEN ACCESS

Xin Zhang, Wenru Lu, Zhongcui Miao, Ziyun Jiang, Wenbo Xu
https://doi.org/10.18280/ejee.210509
Page 465-470

OPEN ACCESS

Ahmed K. Ryad, Ahmed M. Atallah, Abdelhalim Zekry
https://doi.org/10.18280/ejee.210510
Page 471-477

OPEN ACCESS