Archive

Benderradji Hadda, Chrifi-Alaoui Larbi, Makouf Abdessalam
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.399-412
Page 399-412

OPEN ACCESS

Karimulla Peerla Shaik, Majahar Hussain Mohammad, Syed Karimulla, Shaik Mohammad Irshad
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.413-426
Page 413-425

OPEN ACCESS

Karishma Singhal, Govind Rai Goyal
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.427-438
Page 427-438

OPEN ACCESS

Yi Du, Feng Shi, Qingxin Chen, Yongqiang Wang, Jianzhou Zhao, Qi Li
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.439-453
Page 439-453

OPEN ACCESS

Manikandan P., Faheem Ahmed Khan
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.455-468
Page 455-468

OPEN ACCESS

D.S.N.M. Rao, Niranjan Kumar
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.469-483
Page 469-483

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Yasser M. Aboelazm, Wael E. Wahba, Mohamed A. Moustafa Hassan
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.499-516
Page 499-516

OPEN ACCESS

Ghadbane Ismail, Benchouia Mohamed Toufik, Barkat Said
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.517-532
Page 517-532

OPEN ACCESS