Archive

Perumal Mahalingam Venkatesh, Attuluri Rakada Vijay Babu, Krishnan Suresh
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.139-150
Page 139-150

OPEN ACCESS

Comparison of different Organic Rankine Cycle for power generation using waste heat Cheikh Kezrane, Youcef Ayoub Laouid, Yahia Lasbet, Sed Houcine Habib
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.151-169
Page 151-169

OPEN ACCESS

Shuanghui Zhang, Lei Hou, Lei Zou, Rui Zhao, Wenhua Ma
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.171-179
Page 171-179

OPEN ACCESS

N. Al-Shnynat
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.181-191
Page 181-191

OPEN ACCESS

Jin Wang, Zhanjun Yuan, Xiaobin Luo
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.193-203
Page 193-203

OPEN ACCESS

Karimulla Peerla Shaik, Syed Karimulla, Shaik Mohammad Irshad, Majahar Hussain Mohammad
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.205-214
Page 205-214

OPEN ACCESS

K. Swain, S. K. Parida, G. C. Dash
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.215-233
Page 215-233

OPEN ACCESS

Yongchun Hou
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.235-245
Page 235-245

OPEN ACCESS