Archive

Alberto Mirandola, Enrico Lorenzini
https://doi.org/10.18280/ijht.340201
Page 159-164

OPEN ACCESS

G. Cannistraro, M. Cannistraro
https://doi.org/10.18280/ijht.340202
Page 165-171

OPEN ACCESS

D. Kaliakatsos, M. Cucumo, V. Ferraro, M. Mele, A. Galloro, F. Accorinti
https://doi.org/10.18280/ijht.340203
Page 172-180

OPEN ACCESS

Mohamed Bachiri, Ahcene Bouabdallah
https://doi.org/10.18280/ijht.340204
Page 181-185

OPEN ACCESS

Suvanjan Bhattacharyya , Himadri Chattopadhyay, Satyaki Bandyopadhyay, Sourodeep Roy, Anirban Pal, Sarbojit Bhattacharjee
https://doi.org/10.18280/ijht.340206
Page 191-196

OPEN ACCESS

Shi Li, Fu Zhongguang, Shen Yazhou, Wang Ruixin, Zhang Hui
https://doi.org/10.18280/ijht.340207
Page 197-206

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Faris Aissaoui, Abdelmoumene Hakim Benmachiche, Abdelhafid Brima, Derradji Bahloul, Yousef Belloufi
https://doi.org/10.18280/ijht.340209
Page 213-220

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Zakaria Mansouri, Mokhtar Aouissi, Toufik Boushaki
https://doi.org/10.18280/ijht.340211
Page 227-235

OPEN ACCESS

Yong Li, Yuxin Zhang, Xiangrui Kong, Yaping Ding, Ruizhu Zhang, Jiyu Tang
https://doi.org/10.18280/ijht.340213
Page 245-250

OPEN ACCESS

Toufik Tayebe Naas, Yahia Lasbet, Ahmed Benzaoui, Khaled Loubar
https://doi.org/10.18280/ijht.340214
Page 251-260

OPEN ACCESS

Xiaodong Wang, Kepeng Hou, Jie Liu, Xiaoyun Wang
https://doi.org/10.18280/ijht.340215
Page 261-267

OPEN ACCESS

M. Senouci, T. Benchatti, A. Bounif, N. Oumrani, H. Merouane
https://doi.org/10.18280/ijht.340216
Page 268-274

OPEN ACCESS

C. H. Liang, S. Zeng, Z. X. Li, D. G. Yang, S. A. Sherif
https://doi.org/10.18280/ijht.340217
Page 275-280

OPEN ACCESS

Amar Rouag, Adel Benchabane, Adnane Labed, Khaled Belhadj, Nora Boultif
https://doi.org/10.18280/ijht.340218
Page 281-286

OPEN ACCESS

Tianzuo Wang, Changming Wang, Xiaohu Huang, Haibo Zhu
https://doi.org/10.18280/ijht.340219
Page 287-292

OPEN ACCESS

Nader Pourmahmoud, Mohammad Abbaszadeh, Masoud Rashidzadeh
https://doi.org/10.18280/ijht.340220
Page 293-301

OPEN ACCESS

Abdelghani Laouer, El Hacène Mezaache, Salah Laouar
https://doi.org/10.18280/ijht.340221
Page 302-310

OPEN ACCESS

Yang Jianjun, Dong Dawei, Meng Zhongwei, Yang Yanhong, Wang Yi
https://doi.org/10.18280/ijht.340223
Page 319-324

OPEN ACCESS

Ines Boulaoued, Ines Amara, Abdallah Mhimid
https://doi.org/10.18280/ijht.340224
Page 325-331

OPEN ACCESS

Y.D. Zhang, D. Wang, J.P. Yang, Lei Tian, Lijuan Wu
https://doi.org/10.18280/ijht.340226
Page 339-344

OPEN ACCESS

Shiguang Xu, Junjie Ba, Xianfeng Chen,Ting Zheng,Yaochi Yang, Liang Guo
https://doi.org/10.18280/ijht.340227
Page 345-350

OPEN ACCESS