Archive

Rehena Nasrin, M. A. Alim
https://doi.org/10.18280/ijht.330203
Page 17-24

OPEN ACCESS

Giulio Lorenzini, Maria Fernanda Espinel Lara, Luiz Alberto Oliveira Rocha, Mateus das Neves Gomes, Elizaldo Domingues dos Santos, Liércio André Isoldi
https://doi.org/10.18280/ijht.330205
Page 31-38

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Jian Shao, Zengshuai Qiu, Bo Huang, Wenquan Sun, Anrui He
ttps://doi.org/10.18280/ijht.330207
Page 45-50

OPEN ACCESS

Shitao Wu, Guoxi Wu
https://doi.org/10.18280/ijht.330209
Page 57-62

OPEN ACCESS

Jian Chen, Ying Zheng, Yan Li, Jun Ya
https://doi.org/10.18280/ijht.330210
Page 63-68

OPEN ACCESS

Jianfeng Lu, Lin Li, Lunjun Chen
https://doi.org/10.18280/ijht.330212
Page 75-78

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Cundong Xu, Hongyang Zhang, Xianqi Zhang, Liwei Han, Rongrong Wang, Qinyu Wen, Lianying Ding
https://doi.org/10.18280/ijht.330215
Page 91-96

OPEN ACCESS

ShouGuang Yao, XinWang Jia, AnJie Hu, RongJuan Li
https://doi.org/10.18280/ijht.330217
Page 103-108

OPEN ACCESS

Hong Yin, Dong Sun, Xingyuan Li, Ping Huan
https://doi.org/10.18280/ijht.330218
Page 109-11

OPEN ACCESS

Ahmed Mahmoudi, Imen Mejri
https://doi.org/10.18280/ijht.330221
Page 129-134

OPEN ACCESS

Wang Xinhua, Jiao Yulin, Niu Yongchao, Yang Jie
https://doi.org/10.18280/ijht.330223
Page 143-15

OPEN ACCESS

Tao Lin, Peng Wu, Fengmei Gao, Yi Yu, Linhong Wang
https://doi.org/10.18280/ijht.330224
Page 151-156

OPEN ACCESS