Archive

Abd el malik Bouchoucha, Rachid Bessaïh
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330401
Page 1-10

OPEN ACCESS

Badia Ghernaout, Said Bouabdallah, Mohamed Teggar, Hamza Benniche
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330402
Page 11-18

OPEN ACCESS

Wenquan Sun, Jian Shao, Anrui He, Haishan Zhao, Jie Zhou
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330403
Page 19-24

OPEN ACCESS

Carla Balocco, Giuseppe Petrone, Giuliano Cammarata
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330404
Page 25-32

OPEN ACCESS

Li Guangrong, Ge Yingfei, Zheng Yong, Xue Xiaoqiang
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330405
Page 33-40

OPEN ACCESS

D. Mazzeo, N. Matera, P. Bevilacqua, N. Arcuri
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330406
Page 41-50

OPEN ACCESS

Guilin Zheng, Li Zhang, Xiangtao Zhuan, Xiaodong Shang
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330407
Page 51-60

OPEN ACCESS

G. Casano, S. Piva
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330408
Page 61-68

OPEN ACCESS

Zheshu Ma, Luobin Duan, Shouguang Yao, Xinwang Jia
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330409
Page 69-76

OPEN ACCESS

I. Zeghbid, R. Bessaïh
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330410
Page 77-84

OPEN ACCESS

Liu Na, Zheng Zhongcai, Li Guoxiang
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330411
Page 85-90

OPEN ACCESS

Chiara Delmastro, Guglielmina Mutani, Laura Schranz, Giovanni Vicentini
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330412
Page 91-100

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Angela Genco, Annarita Viggiano, Gianluca Rospi, Nicola Cardinale, Vinicio Magi
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330414
Page 107-116

OPEN ACCESS

Fanhui Zeng, Chuan Long, Jianchun Guo
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330415
Page 117-124

OPEN ACCESS

M. Cucumo, V. Ferraro, D. Kaliakatsos, M. Mele
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330416
Page 125-136

OPEN ACCESS

Shuai Li, Dawei Liu, Qiang Li
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330417
Page 137-144

OPEN ACCESS

Antonio Gagliano, Francesco Nocera, Francesco Patania, Maurizio Detommaso, Maria Bruno
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330418
Page 145-154

OPEN ACCESS

Z. Mahboodi, H. Nemati
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330419
Page 155-160

OPEN ACCESS

Zhang Qin, Zhang Manlai, Zhou Zhihong, Liao Ruiquan, Feng Jin, Liu Xue
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330420
Page 161-166

OPEN ACCESS

G. Cannistraro, M. Cannistraro, A. Cannistraro, A. Galvagno, G. Trovato
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330421
Page 167-172

OPEN ACCESS

Guo Hongtao, Li Guoshuai, Chen Dehua, Lu Bo
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330422
Page 173-180

OPEN ACCESS

Alberto Fichera, Luigi Fortuna, Mattia Frasca, Rosaria Volpe
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330423
Page 181-184

OPEN ACCESS

Liang Caihang, He Zhuang, Yang Yongwang, Zeng Si
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330424
Page 185-190

OPEN ACCESS

A.M. Osman, H.M. Duwairi
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330425
Page 191-196

OPEN ACCESS

Linlin Liu, Chuliang Wan, Kaikai Li
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330426
Page 197-202

OPEN ACCESS

Gianpiero Evola, Nolwenn Le Pierrès, Luigi Marletta
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330427
Page 203-210

OPEN ACCESS

Mingyuan Shi, Jianping Chen, Dongyan Sun, Chen Cao
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330429
Page 217-220

OPEN ACCESS

Charalampos Arapatsakos, Anastasios Karkanis, Christina Anastasiadou
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330430
Page 221-228

OPEN ACCESS

A. Semache, A. Hamidat, A. Benchatti
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330431
Page 229-236

OPEN ACCESS

Li Mengxia, Liao Ruiquan, Li Junliang, Luo Wei, Ke Wenqi
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330432
Page 237-245

OPEN ACCESS

L. Cirillo, D. Di Ronza, V. Fardella, O. Manca, S. Nardini
246-254
Page http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330433

OPEN ACCESS

Huang Xiaohu, Wang Changming, Wang Tianzuo, Zhang Zhiming
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330434
Page 255-261

OPEN ACCESS

Zhang Wei, Shi Lei, Du Xiaoze, Yang Yongping
http://dx.doi.org/10.18280/ijht.330435
Page 262-270

OPEN ACCESS