Archive

M. Cannistraro, E. Lorenzini
https://doi.org/10.18280/ijht.340401
Page 551-557

OPEN ACCESS

Ahmad Syafiq Ahmad Hazmi, Zulina Abdul Maurad, Nik Nurfatmah Pz Nik Pauzi, Zailan Abu Bakar, Zainab Idris
https://doi.org/10.18280/ijht.340402
Page 558-564

OPEN ACCESS

Bouchmel Mliki, Mohamed Ammar Abbassi, Ahmed Omri
https://doi.org/10.18280/ijht.340403
Page 565-573

OPEN ACCESS

Jiewen Deng, Hongwei Qu, Jianqing Lin, Guoxin Yu, Qin Deng
https://doi.org/10.18280/ijht.340404
Page 574-580

OPEN ACCESS

Ravishankar Sathyamurthy, P.K. Nagarajan, M. Edwin, B. Madhu, S.A. El-Agouz, A. Ahsan, D. Mageshbabu
https://doi.org/10.18280/ijht.340407
Page 597-603

OPEN ACCESS

Chunlong Zhuang, Boheng Fu, Guangqing Huang, Hongyu Zhang
https://doi.org/10.18280/ijht.340408
Page 604-608

OPEN ACCESS

Alberto Fichera, Mattia Frasca, Rosaria Volpe
https://doi.org/10.18280/ijht.340409
Page 611-615

OPEN ACCESS

Wang Chong, Qin Hongde, Liu Ge, Guo Ting
https://doi.org/10.18280/ijht.340410
Page 616-622

OPEN ACCESS

Claudia Carotenuto, Giovanna Guarino, Mario Minale, Biagio Morrone
https://doi.org/10.18280/ijht.340411
Page 623-629

OPEN ACCESS

Ying Huang, Lunjun Chen, Meijun Li, Bin Zhang, Linna Zhang
https://doi.org/10.18280/ijht.340414
Page 647-652

OPEN ACCESS

Gianfranco Caruso, Luca Cristofano, Matteo Nobili, Giovanni Paolo Romano
https://doi.org/10.18280/ijht.340415
Page 653-662

OPEN ACCESS

Hongjie Song, Wei Zhang, Yaqi Li, Zhengwei Yang, Anbo Ming
https://doi.org/10.18280/ijht.340416
Page 663-670

OPEN ACCESS

F-Zahra Benarab, Ahmed Medjelled, Toufik Benchatti
https://doi.org/10.18280/ijht.340417
Page 671-676

OPEN ACCESS

Biyao Geng, Wen Ni, Hui Wu, Xiaoyan Huang, Xiaowei Cui, Shuang Wang, Siqi Zhang
https://doi.org/10.18280/ijht.340418
Page 677-686

OPEN ACCESS

Debasish Dey, Ardhendu Sekhar Khound
https://doi.org/10.18280/ijht.340419
Page 687-693

OPEN ACCESS

Xinpeng Huang, Zhenqian Chen, Juan Shi
https://doi.org/10.18280/ijht.340420
Page 694-700

OPEN ACCESS

Dongyan Sun, Wenhua Wang, Qing Wang, Jianping Chen, Cencen Niu, Chen Cao
https://doi.org/10.18280/ijht.340422
Page 709-714

OPEN ACCESS

Xinzheng Wang, Changqing Wang
https://doi.org/10.18280/ijht.340423
Page 715-721

OPEN ACCESS

Suvanjan Bhattacharyya, Himadri Chattopadhyay, Alexander Swami, Md. Kamal Uddin
https://doi.org/10.18280/ijht.340425
Page 724-733

OPEN ACCESS

T. Cardinale, P. De Fazio, F. Grandizio
https://doi.org/10.18280/ijht.340426
Page 734-742

OPEN ACCESS

Yang Jianjun, Dong Dawei, Yang Yanhong, Meng Zhongwei, Hu Junming
https://doi.org/10.18280/ijht.340427
Page 743-748

OPEN ACCESS