Archive

Mohammad H. Al-Smairan, Saad M. Alayyash, Rania S. Shatnawi
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N3-191-201
Page 191-201

OPEN ACCESS

Zi Tang, Lin Liu, Xiaohong Li, Changbo Shi, Na Zhang, Zhengjie Zhu, Jun Bi
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N3-202-215
Page 202-215

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Khamaruzaman Wan Yusof, Mubasher Hussain, Muhammad Raza Ul Mustafa
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N3-237-244
Page 237-244

OPEN ACCESS

Cheng-Hao Yang, Min-Feng Yao
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N3-245-259
Page 245-259

OPEN ACCESS

Marta Bottero, Antonio De Rossi, Andrea Ponzetto, Davide Viano
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N3-260-272
Page 260-272

OPEN ACCESS

Kabila Faris Hmood, Gülşen Dişli
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N3-273-288
Page 273-288

OPEN ACCESS