Archive

Hongbing Zhu, Junxiang Zhang, Xiangyang Yu, Shanfeng Hu
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N4-297-306
Page 297-306

OPEN ACCESS

Juhn-Yuan Su, Michael E. Barber, Robert L. Mahler
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N4-307-318
Page 307-318

OPEN ACCESS

Qiaowei Yang, Ang Li, Lu Wang
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N4-319-332
Page 319-332

OPEN ACCESS

Pablo Marti, Clara García-Mayor, Leticia Serrano-Estrada
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N4-333-346
Page 333-346

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Sulochan Dhungel, Michael E. Barber, Robert L. Mahler
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N4-356-366
Page 356-366

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS