Archive

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Pablo Aznar-Crespo, Antonio Aledo, Joaquín Melgarejo
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N2-141-151
Page 141-151

OPEN ACCESS

Bruno B.F. Da Costa, Ana Lúcia T.S. Da Motta
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N2-152-171
Page 152-171

OPEN ACCESS

Junli Shi, Yajun Wang, Qinyi Ma, Shuagjiao Fan, Haihua Jin, Huanyu Liu, Huan Liu
https://doi.org/10.2495/SDP-V14-N2-172-182
Page 172-182

OPEN ACCESS