Archive

Yixin Shi, Pin Jiang, Fujie Wang, Shuxian Zhou
https://doi.org/10.18280/i2m.190601
Page 405-412

OPEN ACCESS

Praveen Kumar Moganam, Denis Ashok Sathia Seelan
https://doi.org/10.18280/i2m.190603
Page 421-429

OPEN ACCESS

Arief Goeritno, Irwan Nugraha, Syofyan Rasiman, Ayumi Johan
https://doi.org/10.18280/i2m.190605
Page 443-451

OPEN ACCESS

Mohammed A. Abid, Ashraf Mousa
https://doi.org/10.18280/i2m.190606
Page 453-459

OPEN ACCESS

Salah Bezari, Sidi Mohammed El Amine Bekkouche, Ahmed Benchatti, Asma Adda, Azzedine Boutelhig
https://doi.org/10.18280/i2m.190608
Page 471-479

OPEN ACCESS