Archive

Hanumant Pandurang Jagtap, Anand Bewoor, Ravinder Kumar
https://doi.org/10.18280/i2m.180301
Page 223-235

OPEN ACCESS

Li Liu, Xin Qiao, Xindong Shi, Qunming Liu, Yinggang Shi
https://doi.org/10.18280/i2m.180302
Page 237-242

OPEN ACCESS

Fouzia Ouarhlent, Azeddine Soudani
https://doi.org/10.18280/i2m.180303
Page 243-248

OPEN ACCESS

Guiqing Xi, Caojun Huang, Shiqi Liu
https://doi.org/10.18280/i2m.180304
Page 249-255

OPEN ACCESS

Fatima Moulay, Assia Habbatti, Habib Hamdaoui
https://doi.org/10.18280/i2m.180305
Page 257-265

OPEN ACCESS

Chao Huang, Guoxing Yi, Qingshuang Zeng, Lei Hu, Zeyuan Xu
https://doi.org/10.18280/i2m.180306
Page 267-273

OPEN ACCESS

Rachida Oaddi, Rachid Tiskatine, Mohamed Boulaid, Lahcen Bammou, Ahmed Aharoune, Ahmed Ihlal
https://doi.org/10.18280/i2m.180308
Page 281-287

OPEN ACCESS

Ahmed Amine Larbi, Akil Loumani, Ahmed Mediani, Said Bennaceur, Cherif Tigani
https://doi.org/10.18280/i2m.180310
Page 297-304

OPEN ACCESS

Tariq M. Younes, Tarek A. Tutunji, Abdel-Hamid Soliman, Ali K. Dalabeeh
https://doi.org/10.18280/i2m.180312
Page 311-316

OPEN ACCESS

Lihua Li, Yazhou Xing, Peng Wen, Yao Yu, Congcong Li, Renlu Huang
https://doi.org/10.18280/i2m.180313
Page 317-322

OPEN ACCESS