Archive

Palash Dutta
https://doi.org/10.18280/ama_a.540201
Page 137-152

OPEN ACCESS

Bing Guo, Yiming Zhang
https://doi.org/10.18280/ama_a.540202
Page 153-168

OPEN ACCESS

Amit Prasad Rauth, Anjan Pal
https://doi.org/10.18280/ama_a.540203
Page 169-183

OPEN ACCESS

Chunping Wang, Hua Liu
https://doi.org/10.18280/ama_a.540204
Page 184-195

OPEN ACCESS

Anurup Saha, Archisman Ghosh, K. Gaurav Kumar
https://doi.org/10.18280/ama_a.540205
Page 196-201

OPEN ACCESS

Zaiming Liu, Wei Deng, Gang Chen
https://doi.org/10.18280/ama_a.540206
Page 202-218

OPEN ACCESS

Gopinath Saha, Rachita Ghoshhajra
https://doi.org/10.18280/ama_a.540207
Page 219-227

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Sasmita S. Choudhury, Moumita Sen
https://doi.org/10.18280/ama_a.540209
Page 249-259

OPEN ACCESS

Xiaheng Zhang, Ronggang Zhang, Lingling Li
https://doi.org/10.18280/ama_a.540211
Page 278-289

OPEN ACCESS

Kunxiang Dong, Zongxiao Xie, Jie Zhen, Xiukun Zhao
https://doi.org/10.18280/ama_a.540216
Page 346-359

OPEN ACCESS

Gaoxun Zhang, Honglei Zhang
https://doi.org/10.18280/ama_a.540217
Page 360-372

OPEN ACCESS

Chunyu Yang, Shuping Pan
https://doi.org/10.18280/ama_a.540218
Page 373-383

OPEN ACCESS