Archive

Gang Xue, Jing Liu, Liwen Wu
https://doi.org/10.18280/ama_a.550101
Page 1-10

OPEN ACCESS

Morteza Bayareh, Amireh Nourbakhsh
https://doi.org/10.18280/ama_a.550102
Page 11-19

OPEN ACCESS

Mostafa K. Benabadji, Ammaria Mahmoudi, Djazia Bouabdallah, Fatiha Saidi, Houda I. Faraoun, Ghouti Merad
https://doi.org/10.18280/ama_a.550104
Page 35-42

OPEN ACCESS