Archive

OPEN ACCESS

A.V.N.S. Kiran, B. Santosh Kumar, M. Loknath, S.M. Saleemuddin, S. Nagendra
https://doi.org/10.18280/jesa.520102
Page 11-15

OPEN ACCESS

Bingkun Dong, Xiaoning Zhu, Rui Yan, Yao Wang
https://doi.org/10.18280/jesa.520103
Page 17-22

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Roshni Patil, Anup Gade, Abhay Rewatkar
https://doi.org/10.18280/jesa.520106
Page 43-47

OPEN ACCESS

Yan Hou, Zhenjie Cao, Shuling Yang
https://doi.org/10.18280/jesa.520110
Page 73-78

OPEN ACCESS

Tamer Nabil
https://doi.org/10.18280/jesa.520112
Page 87-96

OPEN ACCESS

Jun Pan, Zuo Fu, Hongwei Chen
https://doi.org/10.18280/jesa.520113
Page 97-105

OPEN ACCESS

Jianyong Guo, Shaoqi Zhou, Yuantao Zhang, Wenqiang Wang, Shuai Huang, Min Lv
https://doi.org/10.18280/jesa.520114
Page 107-114

OPEN ACCESS