Archive

Yanan Camaraza-Medina, Angel M. Rubio-Gonzales, Oscar M. Cruz Fonticiella, Osvaldo F. Garcia Morales
https://doi.org/10.3166/JESA.50.213-226
Page 213-226

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Li Zhang, Yunshuo Zhang, Qiang Jin, Dongming Wang, Tao Zhang
https://doi.org/10.3166/JESA.50.241-256
Page 241-256

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Jiansheng Peng, Jian Miao, Qingjin Wei, Zhenwu Wan, Yiyong Huang, Shijie Tang
https://doi.org/10.3166/JESA.50.313-322
Page 313-322

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS