Most Read and Cited

Keqiang Ding, Binjuan Wei, Yan Zhang, Chenxue Li, Xiaomi Shi, Junqing Pan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.451
Page 223-230

OPEN ACCESS

Weifeng Chen, Shaona Chen, Weimin Hu, Dejiang Li, Zhongxu Dai
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.356
Page 205-221

OPEN ACCESS

M. Y.A. Rahman, A. S. Sulaiman, A. A. Umar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.466
Page 113-117

OPEN ACCESS

Shirley Palisoc, Michelle Natividad, Diana Mae Mae Calde, Elias Rafael Rosopa
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.277
Page 223-228

OPEN ACCESS

Belal Hussein, Moustafa Gouda, Walid Fathall, Sherin Arabi
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.445
Page 189-195

OPEN ACCESS

Kobra Ghayedi Karimi, Mahmoud Ebrahimi, Sayed Ahmad Mozaffari
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.486
Page 81-89

OPEN ACCESS

Mohamed A. Ghanem, Ibrahim S. El-Hallag, Abdullah M. Al-Mayouf
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i1.291
Page 25-30

OPEN ACCESS

S.N. Sadikin, M.Y.A. Rahman, A.A. Umar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i3.325
Page 109-113

OPEN ACCESS

Byeong-Chan Jang, Ji-Woong Shin, Jin-Joo Bae, Jong-Tae Son
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i1.290
Page 21-24

OPEN ACCESS

Chakkrapong Chaiburi, Bernd Cermenek, Birgit Elvira Pichler, Christoph Grimmer, Alexander Schenk, Viktor Hacker
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.282
Page 199-207

OPEN ACCESS

Di Yao, Yonghui Song, Shan Zhang, Yuhong Tian, Xinzhe Lan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.318
Page 151-159

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Benzhi Liu, Guangqing Liu, Bo Xiao, Jinlong Yan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.492
Page 77-80

OPEN ACCESS

Yan Lin, Lin Cheng, Guo Bing Wei, Ling Ling He, Cha Dan Chen, Rong Kong De, Hong Peng, Hao Fan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i1.286
Page 1-5

OPEN ACCESS

Tzu-Yi Yu, Yi Cian Chen, Wang Ting Chiu, Yang Luo, Sheng Shin Wang, Hsiang Chen, Hua Yu Shin, Min Han Lin, Kai Yeng Wang, Yun Yang He, Kun Ming Hsieh
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.285
Page 181-183

OPEN ACCESS