Archive

Konstantina Iliadi, Stefan Bleeck
https://doi.org/10.18280/ama_b.600201
Page 283-302

OPEN ACCESS

Jishan Mehedi, Nilkantha Rooj, Snehanjali Majumder, Anirban Mukherjee, Niladri Hore
https://doi.org/10.18280/ama_b.600203
Page 312-317

OPEN ACCESS

Lina Lin, Dezhi Wei, Fuji Chen
https://doi.org/10.18280/ama_b.600204
Page 318-330

OPEN ACCESS

Debaprasad De, K. Gaurav Kumar, Archisman Ghosh, Anurup Saha
https://doi.org/10.18280/ama_b.600205
Page 331-336

OPEN ACCESS

Ch. Navitha, K. Sivani K., Ashoka Reddy
https://doi.org/10.18280/ama_b.600207
Page 355-369

OPEN ACCESS

Huan Wang, Jian Gu, Jianping Zhao, Dan Liu, Xin Sui, Xiaoqiang Di, Bo Li
https://doi.org/10.18280/ama_b.600208
Page 370-388

OPEN ACCESS

Yueqin Feng, Quan Chen, Chunguang Li, Wenchao Hao
https://doi.org/10.18280/ama_b.600210
Page 401-412

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Lei Wang, Ziheng Yang, Guangqiang Xu, Meili Fu, Yu Wang
https://doi.org/10.18280/ama_b.600212
Page 426-437

OPEN ACCESS

Xin Sui, Li Li, Dan Liu, Huan Wang, Jilong Gong, Zetian Zhang
https://doi.org/10.18280/ama_b.600213
Page 438-449

OPEN ACCESS

Dan Liu, Xin Sui, Yan Zeng, Guangcai Cui, Xu Di, Li Li
https://doi.org/10.18280/ama_b.600214
Page 450-462

OPEN ACCESS

Guosong Jiang, Qing Zhang
https://doi.org/10.18280/ama_b.600215
Page 463-485

OPEN ACCESS

Feng Wu, Xifang Zhu, Ruxi Xiang, Xiaoyan Jiang, Qingquan Xu, Gong Chen, Tao Wu
https://doi.org/10.18280/ama_b.600216
Page 486-497

OPEN ACCESS

Xi Chu, Zhixiang Zhou, Guojun Deng, Tengjiao Jiang, Yangkun Lei
https://doi.org/10.18280/ama_b.600217
Page 498-516

OPEN ACCESS