Archive

Ignacio J. Navarro, Víctor Yepes, José V. Martí
https://doi.org/10.2495/CMEM-V9-N2-93-107
Page 93-107

OPEN ACCESS

Chuang Lu, Leilei Chen, Haibo Chen
https://doi.org/10.2495/CMEM-V9-N2-108-116
Page 108-116

OPEN ACCESS

Franco Concli, Concli Gorla
https://doi.org/10.2495/CMEM-V9-N2-117-125
Page 117-125

OPEN ACCESS

Stojan Kravanja, Tomaž Žula
https://doi.org/10.2495/CMEM-V9-N2-126-140
Page 126-140

OPEN ACCESS

Ney Augusto Dumont, Osmar Alexandre Do Amaral Neto
https://doi.org/10.2495/CMEM-V9-N2-141-152
Page 141-152

OPEN ACCESS

Yongtong Zheng, Xiaowei Gao, Sheng Liu, Yanjing Man, Kai Yang
https://doi.org/10.2495/CMEM-V9-N2-153-164
Page 153-164

OPEN ACCESS

Jiangnan Lu, J. M. Niedzwecki
https://doi.org/10.2495/CMEM-V9-N2-165-179
Page 165-179

OPEN ACCESS