Archive

OPEN ACCESS

Yunqiao Dong, Jianming Zhang, Lei Han, Guizhong Xie, Rui He
https://doi.org/10.2495/CMEM-V4-N2-80-89
Page 80-89

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

F.J. Navarro-González, Y. Villacampa
https://doi.org/10.2495/CMEM-V4-N2-100-113
Page 100-113

OPEN ACCESS

Zahid I. Al-Hashimy, Hussain H. Al-Kayiem, Rune W. Time, Zena K. Kadhim
https://doi.org/10.2495/CMEM-V4-N2-114-130
Page 114-130

OPEN ACCESS

S.J.D. D’Alessio, J.P. Pascal
https://doi.org/10.2495/CMEM-V4-N2-131-141
Page 131-141

OPEN ACCESS

Francesco Mariani, Francesco Risi, Claudio Poggiani
https://doi.org/10.2495/CMEM-V4-N2-142-152
Page 142-152

OPEN ACCESS

Luzhong Shao, Jie Luo
https://doi.org/10.2495/CMEM-V4-N2-153-164
Page 153-164

OPEN ACCESS

P.M. Faia, P. Krochak, H. Costa, F. Lundell, R. Silva, F.A.P. Garcia, M.G. Rasteiro
https://doi.org/10.2495/CMEM-V4-N2-165-175
Page 165-175

OPEN ACCESS