Archive

A. Accettura, R. Bubbico, F. Garzia, B. Mazzarotta
https://doi.org/10.2495/SAFE-V4-N4-289-305
Page 289-305

OPEN ACCESS

Z. Ebrahim, H. Nikraz
https://doi.org/10.2495/SAFE-V4-N4-306-314
Page 306-314

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

P.J. Obeid, C.E. Saliba, M. Younis, S. Aouad, J. El-Nakat
https://doi.org/10.2495/SAFE-V4-N4-329-344
Page 329-344

OPEN ACCESS

Yin Pan, Tiejun Zhou, Qin Yan
https://doi.org/10.2495/SAFE-V4-N4-345-354
Page 345-354

OPEN ACCESS

L.F. Jesus, F.R. Moreira
https://doi.org/10.2495/SAFE-V4-N4-355-363
Page 355-363

OPEN ACCESS