Vol. 60, No. 2, June 2017

Speaker Identification Using Auditory Modelling and Vector Quantization

283-303

Konstantina Iliadi, Stefan Bleeck

DOI: 10.18280/ama_b.600201

The Identification of Critical Nodes in Ad Hoc Network Based on Node Degree and Clustering Coefficient

304-312

Mian Tan, Yue Wu, Bo Song

DOI: 10.18280/ama_b.600202

DNA Sequence Detector Using Finite State Machine Methodology

313-318

Jishan Mehedi, Nilkantha Rooj, Snehanjali Majumder, Anirban Mukherjee, Niladri Hore

DOI: 10.18280/ama_b.600203

A IDS Model Based on HGA and Data Mining

319-331

Lina Lin, Dezhi Wei, Fuji Chen

DOI: 10.18280/ama_b.600204

FPGA Implementation of Discrete Fourier Transform Using CORDIC Algorithm

332-337

Debaprasad De, K. Gaurav Kumar, Archisman Ghosh, Anurup Saha

DOI: 10.18280/ama_b.600205

Local Capability Analysis and Comparative Study of Kernel Functions in Support Vector Machine

338-356

Hailun Wang, Daxing Xu

DOI: 10.18280/ama_b.600206

Adaptive Wavelet Transform Vased Rake Receiver for Ultra-Wideband Sytems

357-371

Ch. Navitha, K. Sivani K., Ashoka Reddy

DOI: 10.18280/ama_b.600207

Prediction Method of Network Security Situation Based on GA-LSSVM Time Series Analysis

372-390

Huan Wang, Jian Gu, Jianping Zhao, Dan Liu, Xin Sui, Xiaoqiang Di, Bo Li

DOI: 10.18280/ama_b.600208

Analysis of Signal Transmission Performance of Radio Frequency Cable under Multiple Factors

391-402

Wenjing Xuan

DOI: 10.18280/ama_b.600209

Research on Algorithm for Partial Discharge of High Voltage Switchgear Based on Speech Spectrum Features

403-415

Yueqin Feng, Quan Chen, Chunguang Li, Wenchao Hao

DOI: 10.18280/ama_b.600210

Labview-based Study on the Modeling Method of Chlorophyll Content Prediction in Tomato Leaves

416-428

Ji Qian, Juan Zhou, Yang Liu

DOI: 10.18280/ama_b.600211

Design of FPGA-based Handwriting Image Recognition System

429-441

Lei Wang, Ziheng Yang, Guangqiang Xu, Meili Fu, Yu Wang

DOI: 10.18280/ama_b.600212

Virtual Machine Scheduling Model Based on Energy and Interference Awareness in Cloud Environment

442-454

Xin Sui, Li Li, Dan Liu, Huan Wang, Jilong Gong, Zetian Zhang

DOI: 10.18280/ama_b.600213

Virtual Machine Scheduling Strategy for Reliable Service Resource Supply in Cloud Environment

455-468

Dan Liu, Xin Sui, Yan Zeng, Guangcai Cui, Xu Di, Li Li

DOI: 10.18280/ama_b.600214

Adaptive Multi-copy Layout Algorithm Based on Mass Storage System

469-492

Guosong Jiang, Qing Zhang

DOI: 10.18280/ama_b.600215

Image Simulation for 3-FOV Daytime Star Sensor Based on Ray Tracing

493-504

Feng Wu, Xifang Zhu, Ruxi Xiang, Xiaoyan Jiang, Qingquan Xu, Gong Chen, Tao Wu

DOI: 10.18280/ama_b.600216

Study on Damage Identification of Beam Bridge Based on Characteristic Curvature and Improved Wavelet Threshold De-Noising Algorithm

505-524

Xi Chu, Zhixiang Zhou, Guojun Deng, Tengjiao Jiang, Yangkun Lei

DOI: 10.18280/ama_b.600217