Vol 3, No 2, June 2016

Image Denoising Method Using the Gradient Matching Pursuit

53-56

Tang Ling and Chen Mingju

DOI: 10.18280/mmep.030201

UG8.0 in the Simple Application of Automatic Shoes-Washing Machine Design

57-62

Meng Ran, Zhang Chunyan, Wang Jiongkai, Li Tangkai and Cui Qiming

DOI: 10.18280/mmep.030202

The Review of the Application of Magneto-Rheological Fluid and Engineering

63-66

Wu Po, Ma Qihua, Zhu Jian and Liang Huiyin

DOI: 10.18280/mmep.030203

The Design and Research of a Creative Automatic Bouncing Socket

67-70

Yang Yaxuan, Zhang Chunyan, Huang Yunwei, Guo Yunshan and Xu Jiayan

DOI: 10.18280/mmep.030204

Analysis of Numerical Simulation of Wading Landslide in Three Gorges Reservoir Area Based on Outang Landslide

71-74

Chen Huan

DOI: 10.18280/mmep.030205

An Analysis for the Body of Economy Power Racing Car Based on Double Platform of the XFLOW and FLUENT

75-80

Huang Tianzhu, Zhang Dongjian, Zhai Danhua, Ma Qihua and Sheng Yiyang

DOI: 10.18280/mmep.030206

Fatigue Life Analysis of Spur Gears with Precise Tooth Profile Surfaces

81-86

Yanfang Cui, Qingxue Zhang, Wenguang Han and Dandan Zhao

DOI: 10.18280/mmep.030207

Workspace Analysis of an Over-constrained 2-RPU&SPR Parallel Manipulator

87-90

Fengjiao Zhao, Qiang Yan, Bin Li and Jiuming Xie

DOI: 10.18280/mmep.030208

The Application of Shaped Charge Blasting Technology in Open-pit Mine

91-95

Sheng Zhao, Zhenyang Xu, Jincai Zhong and Kexin Sun

DOI: 10.18280/mmep.030209

The Research on Properties of High Count Doubling Fabrics in Home Textiles

96-100

Lei Zhang, Kehui Deng and Ziqi Wang

DOI: 10.18280/mmep.030210

Effect Analysis of Industrial Structure of the Border Trade Development in Inner Mongolia

101-107

Wang Xiaoping

DOI: 10.18280/mmep.030211

Haar Wavelet Approach for the Solution of Seventh Order Ordinary Differential Equations

108-114

A. Padmanabha Reddy, Manjula S. H., C. Sateesha and N. M. Bujurke

DOI: 10.18280/mmep.030212