Vol 3, No 2, June 2016

Treatment of Short-chain Nonylphenol Polyethoxylates by the Technique of Combing Biological Contact Oxidation with an Anoxic/oxic Membrane Bioreactor

23-26

Jia Ruotan, Wang Jie, Xiang Yang, Fan Shiliang, Li Liangchao, Li Xianjing, Wang Min, Xie Yuanhua and Zhu Tong

DOI: 10.18280/eesrj.030201

Influence of Temperature and Organics on ANAMMOX and Study on Kinetics Characteristics

27-30

Liang Qiyu, Jia Ruotan, Qu Wanxin, Zhang Deyuan, Ma Lin, Zhang Qun, Li Xianjin, Xie Yuanhua, Ma Yongguang and Zhu Tong

DOI: 10.18280/eesrj.030202

Construction of MOOC Teaching System for Double Helix Architectural Energy Saving

31-35

Gao Liqiang, Liang Liang, Fen Wenna, Gu Yurong and Li Yunhui

DOI: 10.18280/eesrj.030203