Vol 90, No 2, June 2017

Calculating Reflectivity of Fiber Bragg Grating for Different Apodization Techniques

116-124

Payel Halder, Arpan Deyasi

Electromagnetic Antenna Based on Transmit-receive Crossing Coil

125-141

Jun Zhang, Yangcheng Xu, Yunbo Li, Fenghao Yang, Yanqing Wu

Analysis and Design Optimization for Cascade Electromagnetic Transmitter Operating in High Frequency

142-161

Jianzhi Ding, Yiming Zhang

Techno-economic Feasibility of PV-wind-diesel-battery Hybrid Energy System in a Remote Island in the South China Sea

162-182

Jiaxin Lu, Weijun Wang, Yingchao Zhang, Sheng Ye

Analysis of the Fault Property of the Sensors in H-Bridge Converter

183-195

Xiaodong Yang, Wenyong Duan, Jiangang Wang, Guowen Hu

A Fall Detection Model Based on Asymmetrical Support Vector Machine

196-208

Congcong Li, Guifa Teng, Lihua Li

SOPC-based Magnet Flux Measurement System

209-220

Baohai Yang, Changchun Yang, Qin Xu, ZeLiang Liu, Jing Luo, Ningli Liang

Decoupling Control of Bearingless Synchronous Reluctance Motor Based on SVM Inversely Optimized by ACO

221-233

Xiaoyan Diao, Huangqiu Zhu

Study on the Resistance and Capacitance Characteristics of Concrete under Electro-osmosis

234-245

Xiaodong Shen, Jun Lu, Xiao Xu, Meng Li, Shengbo Li, Yajiao Liu

Pentaprism Measurements of Large Flat Mirrors

246-261

Li Yuan, Xiaohui Zhang, Xu He