Vol 3, No 1, March 2016

Thermal and Hydraulic Performance of Water/Glycol Mixture and the Application on Power electronics Cooling

1-6

Xiaoze Du, Wei Zhang, Lijun Yang and Yongping Yang

DOI: 10.18280/eesrj.030101

Porous Properties and Surface Chemical Properties of the Modified Biomass Materials

7-13

Ling Zhang, Xiaoying Zeng, Tiandong Zhang, Weiyao Hu, Rui Gao, JianyunYang and Zhaolin Zhan

DOI: 10.18280/eesrj.030102

Economic and Social Analysis of Haze Reduction Dilemma in China

14-22

Qiming Li, Ke Cheng and Xiaoyang Yang

DOI: 10.18280/eesrj.030103