Archive

Francesca Moraci, Celestina Fazia, Maurizio Francesco Errigo
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.473-484
Page 473-484

ACCESS

Paolo Costa, Pier Paolo Dell’Omo, Sabatino La Froscia
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.485-501
Page 485-501

ACCESS

Yang Liu, Meng Zhan, Guangyuan Weng, Sheliang Wang
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.503-515
Page 503-515

ACCESS

Domenico Vizzari, Pierfabrizio Puntorieri, Filippo Praticò, Vincenzo Fiamma, Giuseppe Barbaro
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.517-534
Page 517-534

ACCESS

Xianglin Peng, Wen Fan, Chao Sun, Guang Hao, Ying Zhang
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.535-545
Page 535-545
Tejeswararao Dharmana, Koteswara Rao Kola, Nagamani Naidu Bonnada
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.547-553
Page 547-553

ACCESS

ACCESS

Peijie Lou, Shuling Liang, Mingming Feng, Yishun Bu, Xinyi Huang
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.565-576
Page 565-576

ACCESS

P. Nithish Reddy, K. Murugesan, V. Koushik
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.589-612
Page 589-612

ACCESS