Archive

ACCESS

Tanmoy Sarker, S. M. Arifuzzaman, Sk. Reza-E-Rabbi, Rubel Ahmed, Md. Shakhaoath Khan, Sarder Firoz Ahmmed
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.181-207
Page 181-207

ACCESS

Jialiang Wang, Shaohe Zhang, Fenfei Peng
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.209-220
Page 209-220

ACCESS

F. Saouli, F. Z. Sriti, M. Abba, Z. Necira, H. Menasra, A. Beddari
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.221-231
Page 221-231

ACCESS

Hongliang Zuo, Yishi Li, Jing Di, Nan Guo
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.233-243
Page 233-243

ACCESS

ACCESS

Amir Najah Saud, Hasan Shker Majdi, Safaa Najah Saud
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.269-279
Page 269-279

ACCESS

A. A. Golneshan, H. Nemati
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.281-301
Page 281-301

ACCESS

Jiangle Li, Sheliang Wang, Li Gao, Yanzhou Hao, Meng Zhan
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.303-316
Page 303-316

ACCESS